Zespół Zinelibrary

MICHAŁ SCHNECK  założyciel strony zinelibrary.pl
autor pracy magisterskiej z historii pt. „Wartość źródłowa fanzina QQRYQ” [2010].

MATEUSZ FLONT  prasoznawca, bibliotekarz, dziennikarz; kataloguje, archiwizuje i digitalizuje zbiory zinelibrary.pl
autor prac „Wybrane funkcje wulgaryzmów w subkulturowych fanzinach (z problemów językowej kontestacji)” [licencjat 2011]; „Tekstowe obrazy wolności w prasie polskiej (studium korpusowe)” [magisterium 2013], „Polska prasa alternatywna (1978-1998). Problemy rozwoju rodzaju prasowego, przemiany jego postaci i funkcji” [doktorat 2023]; w latach 2014-2022 prowadził zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych); publikował m.in. w pismach alternatywnych (m.in. „Chaosie w Mojej Głowie”, „Lampie”, „Innym Świecie”, „Alercie”), w prasie lokalnej („Nowościach Toruńskich”, „Gazecie Olsztyńskiej”), mediach muzycznych („Magazyn Perkusista”) i literackich („Tłusty Druk”). Redaktor artzina „Ka-tet 19/99” pisma dla miłośników fantastyki i szeroko rozumianej sztuki alternatywnej.

WOJCIECH KAJTOCH – literaturoznawca i językoznawca, badacz języka zinów
szczególnie subkultury metalowców; autor wielu książek, m.in. „Bracia Strugaccy (zarys twórczości)” [1993], „Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa” [1999], „Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej” [2008], Szkice o fantastyce[2015], „Szkice językoznawczo-prasoznawcze” [2016]; „TOS↔LIAZ. Leksykalna ilościowa analiza zawartości jako metoda rekonstrukcji tekstowego obrazu świata. Analizy i problemy” [2022]; w latach 2012–2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Zeszytów Prasoznawczych”; w latach 1996-2023 pracował w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych).

MARCIN PIELUŻEK – językoznawca, badacz komunikacji skrajnych ugrupowań politycznych
autor pracy doktorskiej pt. „Tożsamość anarchistów i nacjonalistów. Sposoby semantyzacji skrajnych ugrupowań politycznych” (2013). W latach 2013-2016 realizował projekt Narodowego Centrum Nauki pt. „Wartości polskiego nacjonalizmu. Językowy obraz świata nacjonalistów w publikacjach oficjalnych oraz pismach drugiego i trzeciego obiegu”; którego rezultatem jest książka „Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej prawicy” [2017]; pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Dziennikarstwa).

Script logo