Zespół Zinelibrary

MICHAŁ SCHNECK - założyciel strony zinelibrary.pl, autor pracy magisterskiej z historii pt. Wartość źródłowa fanzina Qqryq (2010).

MATEUSZ FLONT - dziennikarz i prasoznawca; kataloguje, archiwizuje i digitalizuje zbiory zinelibrary.pl; autor pracy licencjackiej z dziennikarstwa pt. Wybrane funkcje wulgaryzmów w subkulturowych fanzinach (z problemów językowej kontestacji) [2011]; doktorant w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych); pracuje nad pracą doktorską z nauk o mediach pt. Problemy rozwoju polskiej prasy alternatywnej w latach 1978-1998; członek redakcji anarchopunkowego zina Chaos w Mojej Głowie, publikował m.in. w Lampie, Innym Świecie, Alercie, a także w Nowościach Toruńskich, Gazecie Olsztyńskiej i Magazynie Perkusista.

WOJCIECH KAJTOCH - literaturoznawca i językoznawca, badacz języka zinów, szczególnie subkultury metalowców; autor wielu książek, m.in. Bracia Strugaccy (zarys twórczości) [1993], Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa [1999], Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej [2008], Szkice o fantastyce [2015], Szkice językoznawczo-prasoznawcze [2016]; w latach 2012–2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego Zeszytów Prasoznawczych.; pracuje w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej  Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych).

MARCIN PIELUŻEK - językoznawca, badacz komunikacji skrajnych ugrupowań politycznych; w 2013 roku obronił pracę doktorską pt. Tożsamość anarchistów i nacjonalistów. Sposoby semantyzacji skrajnych ugrupowań politycznych. W latach 2013-2016 realizował projekt Narodowego Centrum Nauki pt. Wartości polskiego nacjonalizmu. Językowy obraz świata nacjonalistów w publikacjach oficjalnych oraz pismach drugiego i trzeciego obiegu; autor książki Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej prawicy [2017]; pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Dziennikarstwa).

OLIWIA KOPCIK - dziennikarka, autorka pracy licencjackiej pt. Ewolucja zina „Chaos w mojej głowie” w latach 1997-2018. Tematy, gatunki, autorzy – próba monografii [2019] oraz artykułów Gatunki dziennikarskie w anarchopunkowym zinie „Chaos w mojej głowie” oraz Od kleju i nożyczek do profesjonalnego pisma – tematy i szata graficzna anarchopunkowego zina „Chaos w mojej głowie”.

Script logo